product image
product image
product image
product image
product image

Divya Bala Taila 100 ml - Patanjali

STORE NAME PRICE
affiliate image
₹ 155
Category

Ayurvedic Medicine

Brand

Patanjali

Best before-36 months from manufacturing date.

Bala  Chinnaruha (Giloy)  Rasna  Sathi (Kachur)  Sarla  Devdaru  Elayachi  Manjeeth  Agaru  Rakta Chandan  Padmaka  Atibala  Nagarmotha  Mudagparni  Mashparni  Harenu (Renuka)  Yashtimadhu  Tulsi  Vyaghara  Rishbhak  Jeevak  Palasaras (Palasha)  Kasturi  Nagkesher  Plava  Nilika  Jayphal  Sprakka  Kunkuma  Saileya Jattika  Katphala Ambu  Kundru  Kapoor  Turushka  Shrinivaska  Lavang  Nakaha  Kankola  Kushtha  Jatamansi  Priyangu Phool  Sthayuneya  Tagar  Dhayma  Vasa  Madanka  Dadhi Mushtha Ikshu Ras  Sukta (Dhanyamala)  Till Taila  Aja Kshira

Tags

Divya Churna Ayurvedic Constipation Medicine Zandu Balm - India’s No.1 Natural Pain Relief Balm (Pack of 3) Haldi Drops Joint Pain Reliever Joint Pain Medicine Ortho Vedic Oil Methi Dabur Glucose D Dabur Honitus Syrup Dabur Pudin Hara Dabur Hajmola Zandu Ayurvedic Detox Churna Dabur Shilajit Gold 20 Capsules Swarna Prashan Tablets Dabur Badam Tail 100ml-T Shilajit Gold 10caps Hajmola Imli - Bottle 120 Tab Bottle Hajmola Reg - Bottle 120 Tab Bottle Vatika Neelibhringa21 Hair Growth Oil 100ml Hajmola Chatcola 120 tablets bottle Trifala Churna 500gm Hajmola Anardana 120 Tabs Bottle ShriGopal Tail New 50ml Sitopaladi Churna 100gm